Правила и условия
Следващите ПРАВИЛА уреждат отношенията между Овърмаинд ООД, като собственик на Интернет магазина и всяко лице, наричано по-нататък Потребител, което посещава и/или купува от стоките предоставяни чрез Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg.

Чл.1. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ са задължителни и важат за всички Потребители на Интернет магазина www.overmind-auto.com и  www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg без изключения.

Чл.2. Правилата, въведени с настоящите условия за ползване се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg.

Чл.3. Потребителят се задължава да ползва Интернет магазина www.overmind-auto.com и  www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg в ъответствие с изискванията на настоящите правила, както и всички други условия, поставени от  законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

Чл.4. Всяка поръчка от страна на Потребител на Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg има силата на договор за покупко-продажба между двете страни, като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Потребителя за сключването на договора. Корекция в заявката след депозирането й може да бъде извършена само при съгласие и от двете страни. Всяка заявка се извършва на български език.

Чл.5. При извършена покупка на стока и/или услуги от Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg, Овърмаинд ООД поема отговорността за доставката им, за цената, качеството, вида и бройката, упомената от Потребителя.

Чл.6. Разходите по доставка на стоката и/или услугата са за сметка на Потребителя, освен ако в условията за продажба изрично не е упоменато друго.

Чл.7. Всеки Потребител е длъжен:
а. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма в Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg.
б. да внася своевременно промени в предоставените данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;
в. да уведоми незабавно Овърмаинд ООД за всяко неоторизирано използване на акаунта му, както и за всяко друго нарушаване на сигурността;
г. да прекратява достъпа до акаунта си в Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg (log off) в края на всяка сесия (след използването му).
д. да поддържа конфиденциалността на информацията за достъп до акаунта си, като е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговата регистрация и лична електронна поща;
е. да използва парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до тях нямат достъп други лица.

Чл.8. Всеки Потребител има правото на достъп до своята заявка-договор, която ще му бъде предоставена при поискване. Всяка заявка се потвърждава в телефонен разговор на посоченият от Клиента номер за връзка.

Чл.9. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Овърмаинд ООД има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg.

Чл.10. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., Потребителят има право на достъп и на поправка до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Овърмаинд ООД при ползване от него на Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg.

Чл.11. Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Овърмаинд ООД по електронен път.

Чл.12. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Интернет магазина www.overmind-auto.com и www.overmind-auto.com и www.japan-parts.bg се съхраняват, обработват и използват от Овърмаинд ООД за целите на поддръжка на определени функционалности на портала и за целите на рекламата.

Чл.13. В случай на загубване или забравяне на паролата за достъп, Потребителят може да поиска от системата за регистрация генериране на нова, която автоматично ще бъде изпратена на регистрираната от Потребителя лична електронна поща.

Чл.14. Овърмаинд ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящите условия.
 
ОвърмаиНд Ауто